Winklerkliniek

Het expertisecentrum neuropsychiatrie, biedt verschillende vormen van zorg voor patiënten met NAH. Thalamus is de polikliniek waar onderzoek en behandeling wordt geboden. De Winklerkliniek bestaat uit zes afdelingen (drie gesloten opname-afdelingen, een open afdeling en twee afdelingen die gericht zijn op resocialisatie). 

Op de kliniek bieden we behandeling (diagnostiek, stabilisatie en resocialisatie) volgens het zorgprogramma neuropsychiatrie.  Bij de diagnostiekfase zijn de psychiater, neuroloog, ergotherapeut en psycholoog betrokken. Informatie over de voorgeschiedenis en aard van het letsel wordt verzameld en middels ergotherapeutisch onderzoek (CRT-methode) wordt er gekeken welke cognitieve problemen er zijn en wat het leerniveau van patiënt betreft. Er wordt in kaart gebracht wat de aard en ernst van de cognitieve problemen zijn in relatie tot de huidige psychiatrische problematiek. Ook kan het zijn dat er een neuropsychologisch onderzoek wordt gedaan.

Behandeling van probleem of stoornis

Aan de hand van de gegevens uit de diagnostiekfase, wordt een behandeling ingezet. De behandeling wordt multidisciplinair vormgegeven. Dat wil zeggen dat er altijd meerdere behandelende disciplines betrokken zijn. De psychiater voert de regie over de behandeling (regiebehandelaar). Artsen in opleiding tot psychiater of specialist ouderengeneeskunde coördineren de behandeling en vormen de brug naar de verpleegkundigen en de afdeling. In aanvulling hierop wordt afhankelijk van wat nodig is de ergotherapeut, de psychomotore therapeut, de fysiotherapeut en/ of de psycholoog ingezet. 

Aanmelden

Een erkende verwijzer (huisarts of medisch specialist) kan een patiënt aanmelden via het aanmeldformulier, met een duidelijk geformuleerd opnamedoel. Vervolgens vindt er een inhoudelijke beoordeling plaats door de aanmeldcommissie van de kliniek, bestaande uit de opnamecoördinator, psychiaters en seniorverpleegkundigen. Indien inhoudelijk akkoord wordt gegeven ten aanzien van de aanmelding, wordt er een verpleegkundige intake gepland om de meest recente zorg in kaart te brengen. Na deze inventarisatie zal de opnamecoördinator contact opnemen met de verwijzer om de opname te plannen.

De opname

De opname vindt plaats op de kliniek in bijzijn van een verpleegkundige, arts-assistent, patiënt en zijn/haar steunsysteem/naasten. De psychiater van de afdeling is ook aanwezig, of komt later op de dag kennismaken. Tijdens het opnamegesprek is er aandacht voor de hulpvraag van de patiënt en naasten, wordt er stilgestaan bij de reden van opname en wordt nader uitgevraagd wat patiënt zelf aan klachten ervaart. Op de opname-afdeling start vervolgens een observatieperiode van twee weken waarin over verschillende domeinen (cognitie, gedrag, psychologische en psychiatrische symptomen) informatie verzameld wordt.

Stoornissen

Binnen de Winklerkliniek onderzoeken en behandelen we patiënten met psychische stoornissen in combinatie met niet aangeboerenhersenletsel (NAH)

Behandeling

Patiënten bij wie dementie, zeer complexe somatische problemen of een ernstig verslavingsprobleem op de voorgrond staat, wordt niet door ons behandeld

Ook vindt er een neurologisch onderzoek plaats en worden er vragenlijsten afgenomen bij patiënt, naasten en bij patiënt betrokken verpleegkundig personeel. Dit om richting te geven aan de diagnostiek, maar ook om het beloop van de opname goed in kaart te brengen. Iedere patiënt krijgt bij de start van de opname een persoonlijk begeleider. Deze begeleider is op de afdeling het eerste aanspreekpunt voor de patiënt en diens contactpersoon, onderhoudt het contact met de directe naasten en richt direct een dagstructuur in op basis van de dan beschikbare informatie.

Reageer

Eén van de mooiste en meest veelzijdige Dorpen van Nederland. Aan de rand van een van de grootste aaneengesloten natuurgebieden  in West-Europa. De Veluwe.

Wolfheze - Mad UX © 2022. Alle rechten voorbehouden